Ranokršćanska bazilika "Cim"

Fort-Net

Ranokršćanska bazilika u Cimu pripada tipu bosansko-hercegovačkih bazilika složenijeg tipa. Ima jedan središnji brod (naos), a završava sa tri polukružne apside na istočnoj strani. Južno od crkve izrađena je memorija – grobnica puno manjih dimenzija ali sličnog tlocrta. Crkvu čini i narteks koji se šiti čitavom dužinom na zapadu, krstionica ili baptisterij sa piscinom eliptičnog oblika na sjevernoj strani, odnosno ostale pomoćne prostorije (đakonikon i protesis) na južnoj strani. Ukupna širina bazilike iznosi 15 m, a dužina 24, 80 m. Vanjske zidove podupire niz od 23 kontrafora koji imaju tehničku funkciju osiguranja bolje stabilnosti ali i estetski efekt.

Tijekom arheoloških istraživanja pod vodstvom Tomislava Anđelića pronađen je čitav niz ukopanih grobova na prostoru bazilike i ukolo nje. Osim toga, na osnovi monumentalnosti objekta, bogatog kamenog namještaja sa tipičnim ranokršćanskim reljefima, a dodatno i pronađenim relikvijama, autor istraživanja ovaj lokalitet poveziva sa središtem Sarsenterske biskupije. Lokalitet je aktivan u razdoblju od 4.-6. st.

LOKACIJA
TEMATSKA STAZA
Preuzmi aplikaciju
Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ova web stranica dio je projekta FORT-NET „Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori“ financiranog uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnih partnera i nužno ne predstavlja stanovišta Europske unije.
Partneri projekta